golf pass

Právo životního prostředí a horní právo

Právo životního prostředí je jednou z hlavních specializací naší kanceláře. Naši advokáti se mu systematicky věnují od počátku své právní praxe, a to i v souvislosti s dalšími odbornými činnostmi, např.:

  • legislativní činností v legislativních orgánech vlády a ministerstev (např. rozkladové komise ministerstev),
  • přednáškovou a publikační činností pro státní orgány, obce i podnikatele,
  • pedagogickou činností na vysokých školách.

Mezi naše klienty patřili či patří významné správy národních parků a chráněných krajinných oblastí či státní fondy. Speciální pozornost ve věcech životního prostředí věnujeme poradenství pro města a obce, které mají v této oblasti četné zákonné kompetence.

Nabízíme praktické zkušenosti s prací orgánů obcí, státní správy a státních podniků "zevnitř". Zakládající advokáti jsou dlouholetými členy zastupitelských orgánů města a část své profesní praxe strávili ve státní sféře.

Vzhledem k tomu, že se naše kancelář nespecializuje výlučně na právo životního prostředí, ale věnuje se i další agendě (např. trestní, obchodní, občanské a pracovní právo), nabízíme provázání znalosti environmentálních předpisů s těmito dalšími obory práva.

Jsme si vědomi, že i samotné právo životního prostředí vyžaduje kvůli své šíři dílčí specializace. Proto každý z advokátů sleduje legislativu a poskytuje služby ve vybraných environmentálních oblastech, jimiž jsou:

  • horní právo, tj. poradenství, zastupování ve správních řízeních a podávání žalob zejm. v řízení o stanovení dobývacích prostorů a povolení hornické činnosti,
  • případy v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejm. ochran před hlukem, vibracemi a prachem, vč. podávání sousedských hlukových žalob,
  • posuzování vlivů staveb a záměrů na životní prostředí (tzv. EIA), vč. posuzování zásahů do evropsky významných lokalit,
  • ochrana přírody a krajiny (spory související se soustavou NATURA 2000, řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů a o zásazích do ochrany krajinného rázu aj., kompenzace za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy),
  • lesní právo, vč. pomoci se žádostmi vlastníků lesa o finanční kompenzace,
  • vodní právo, vč. problematiky vodovodů a kanalizací.
close
detail