Advokátní kancelář Štol & Tuháček

GDPR

Informace týkající se zpracování osobních údajů

v Advokátní kanceláři Štol & Tuháček, s. r. o.

Advokacie je postavena na hodnotě mlčenlivosti o osobních a jiných důvěrných údajích. Ta je pro nás základem přístupu ke každému klientovi.

Naše advokátním kancelář je ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů, které zpracovává. Jde mj. o údaje, které nám sdělíte vy, klienti naší kanceláře. Naše kancelář dodržuje veškerá pravidla související s ochranou těchto osobních údajů.

Jakožto klient máte tato práva související s ochranou osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům. které znamená, že máte právo od naší advokátní kanceláře coby správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou naši povinnost coby správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – naše advokát kancelář v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů

Komentáře pro vyplnění

Název a kontaktní údaje správce

Advokátní kancelář Štol & Tuháček, s. r. o.

IČO:        28063104

Adresa:  Tábor, Převrátilská 330

E-mail:    posta@akkt.cz

Tel:         381254903

Kategorie subjektů údajů

(i) vedení spisů klientů

(ii) evidence zaměstnanců

Účel a právní titul zpracování

(i)       Klienti: smlouva o poskytování právních služeb se subjekty údajů – plnění smlouvy, výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie

(ii)      Třetí osoby: oprávněný zájem správce – plnění smlouvy s klientem; plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie

(iii)    Zaměstnanci: pracovní smlouva, DPP, – plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování

Klienti: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech

Třetí osoby: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech

Zaměstnanci: jméno, adresa, datum narození, bankovní účet, pracovní doba, rodinný stav, vzdělání, fotografie

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

-     Účetní (externí FO podnikající)

-     IT firma udržující náš systém

Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací

Kde jsou osobní údaje uschovány

listinná evidence živých spisů– ve spisovně AK, k níž mají přístup administrativní pracovníci.

listinná evidence archivovaných spisů – v externím uzamčeném prostoru, do něhož má přístup jednatel společnosti

elektronická evidence – sdílený disk, k němuž mají přístup administrativní pracovníci a správce sítě.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií os. údajů

ve lhůtách stanovených předpisy o advokacii, o účetnictví ad.

Zajištění bezpečnosti ochrany dat

listinná evidence – zamykání dveří a skříní

elektronická evidence – antivirový program, heslo

pravidelné proškolení zaměstnanců (1x za 18 měsíců)

písemný závazek zaměstnanců k mlčenlivosti

close
detail