Advokátní kancelář Štol & Tuháček

Pro města a obce

Obcím a městům nabízíme spojení znalostí a zkušeností v oblastech práva soukromého (např. převody nemovitostí) a veřejného (stavební právo, právo životního prostředí, právo na informace ad.).

Máme dlouholeté zkušenosti s komplikovanými otázkami

-      vodního práva (výstavba ČOV, vypouštění odpadních vod aj.),

-      ochrany přírody a krajiny (povolování kácení stromů, ochrana významných krajinných prvků aj.),

-      územního plánování a řízení („obhajoba“ a přezkum územních plánů, napadání zásad územního rozvoje aj.),

-      výstavby bytových komplexů, pozemních komunikací aj.,

-      převodu obecních nemovitostí, jejich pachtu apod.

Při právních službách městům a obcím jsme schopni poskytnout kvalifikovaný právní servis také v otázkách pracovního, trestního a obchodního práva.

close
detail